L&D versus Corona

Het project 'L&D versus Corona' kreeg een vervolg in de vragenlijst Tendensen in Leren in Organsaties 01/06/21-30/06/21. Het onderzoek 2021 had als doel inzage te krijgen op het L&D-leven tijdens en nà Corona en op basis hiervan:

We stelden de resultaten van dit onderzoek voor op 21/10/21 en in de netwerkgids van Stimulearning.

Hieronder staat content verzameld t.e.m. juni 2020 die ook te lezen zal zijn op de website VOV en de website Epsilon. Deze 3 ledenverenigingen slaan de handen in elkaar om jullie, L&D-professionals te helpen. We genieten hierbij van de uitdrukkelijke steun van Federgon Learning & Development als belangenorganisatie.

Herbekijk de opgenomen webinars:

30/05/20
De tijdelijke samenwerking tussen Stimulearning, VOV, Epsilon en Federgon wordt beëindigd met 6 best practices in een virtuele summerclasses op 2 en 3 juli 2020. Dankjewel voor jullie bijdragen!
27/05/20
Je kan de presentatie die we gisteren gebruikten in het webinar ook op een andere manier inkijken:
22/05/20
In het kader van het heropstart van de opleiding activiteiten heeft onze partner Federgon een document Instructies Learning en Development opgemaakt. De bedoeling van dat document is de leden te informeren als ze fysieke opleidingen heropstarten. Er is ook een Franstalige versie.
19/05/20
Sluit aan bij het laatste #LDtousensemble webinar over de laatste resultaten uit onze bevraging en de introductie van zes best corona practices uit de wereld van L&D!
12/05/20
Week 8 van de lockdown. Week 6 na de presentatie van de resultaten van onze vragenlijst #LDtousensemble. De storm is gaan liggen, de piek is voorbij en we kunnen zelfs alweer klassikale lessen organiseren. Is iedereen hier klaar voor? Een vergelijking van de antwoorden in maart en april leert ons dat we nog niet veel verder staan. Een overzichtje.

 • De intensiteit van de dagen van een L&D-er uit de business zien er nog steeds uit zoals bij het begin van de lockdown. Aanbieders die van slag leken eind maart lijken zich licht te herpakken: waar 85% het in maart minder druk had dan normaal zou dit in april maar 67% meer zijn. Bijna één op vijf heeft het zelfs drukker dan voor de crisis.
 • Het aantal thuiswerkers in maart en april is gelijkaardig, maar wat opvalt is dat de business de voordelen van thuiswerk steeds meer naar waarde weet te schatten. 65% van de thuiswerkers uit de business ziet voordelen. De aanbieders ervaren daarentegen erg veel moeite met thuiswerk; slechts 25% ervaart vooral voordelen.
 • Langzaamaan neemt L&D haar rollen en taken weer op. 1 op 4 L&D-ers uit de business had het immers minder druk in maart. In april blijkt dat maar 1 op 5 meer. Overeenkomstig gaf nog 1 op 3 in maart aan minder L&D-werk te doen, terwijl dit in april terugliep tot slechts 1 op 4.
 • L&D leeft van leren en van opleidingen. Per 18/03 moest dit plots ‘anders’. Heel wat opleidingen werden geannuleerd, uitgesteld of vervangen. Een online minderheid kon blijven doorgaan. Het aantal geannuleerde opleidingen april-mei-juni lijkt licht gedaald in vergelijking met de stand van zaken eind maart. Het aantal vervangen opleidingen is licht gestegen. Uiteindelijk blijken bijna 75% van de opleidingen gewoon door te (zullen) gaan. Aanbieders zien daarentegen slechts iets meer dan de helft van hun trainingen doorgaan. Ze slagen er amper in om een online alternatief aan te bieden: maart 12%, april 13%.
 • In maart zag 75% van de business mogelijkheden en 75% van de aanbieders vooral moeilijkheden ontstaan door COVID-19. In april blijft die pessimistische kijk van de aanbieders overeind, terwijl de business nog minder moeilijkheden ziet. Ook in maart geloofde de business (94%) dat ze sterker uit de crisis zouden komen en waren de aanbieders erg pessimistisch: 46% zag hen eerder verzwakt dan versterkt uit de crisis komen. In april blijken deze pessimisten echter bijna gehalveerd tot 26%.
 • Die optimistische tendens is niet terug te vinden in de omzetcijfers. Meer nog dan in maart antwoorden aanbieders dat ze in de coronaperiode slechte cijfers zullen voorleggen: 94% verwacht sowieso een daling van de omzet maar de grootteorde is veranderd: waar in maart slechts 1 op 3 meer dan 50% omzetverlies verwachtte, is dat cijfer nu bijna 1 op 2.
 • Zowel de business als aanbieders bereiden zich (nog) steeds voor op de crisis en een eventuele uitloop. Zowel in maart als april staat de onvermijdelijke kwalitatieve switch naar online leren op plaats 1 gevolgd door eerder cijfermatige voorbereidingen: beiden zetten tijdelijke werkloosheid in. Waar L&D-ers in de business vooral budgetten hertekenen, gaan aanbieders eerder een beroep doen op overheidssteun. Interessant in de cijfers van april is dat we merken dat het investeren in eigen ontwikkeling de top 5 binnensluipt, alsook het zoeken van verbinding met co(ncu)llega’s in de sector.
 • Nog goed nieuws: we leren vlug. De beschikbaarheid van vaardigheden (kennis/kunde) om het opleidingsaanbod te wijzigen in Corona-resistente oplossingen stegen bij de business van 60 naar 69% en bij de aanbieders van 42 naar 50%. Ook de mogelijkheden (tijd/budget) stijgen vlug/ van 57 naar 64% in de business en van 34 naar 55% bij aanbieders van leeroplossingen.
 • Tenslotte zien we ook wat betreft verwachtingen voor budget een positieve trend. Op de vraag of L&D de middelen voor leren en ontwikkelen ziet stijgen, gelijk blijven of dalen, antwoordt slechts 14% (april) versus 38% (maart) van de L&D-ers in de business dat ze een daling verwachtte. 86 % ziet het budget gelijk blijven of zelfs stijgen. De L&D-aanbieders zien de financiële gevolgen van de Coronacrisis volgens de laatste cijfers ook minder zwart in. Waar in maart 80% van hen een daling van het budget verwachtte, is dat in april gedaald tot 68%.
We zijn met jou benieuwd welke impact de versoepeling van de Coronamaatregelen heeft op de L&D-professie en vragen we je daarom met aandrang een laatste keer onze vragenlijst #ldtousensemble in te vullen.
06/05/20
Het is zo dat opleiders terug klassikale trainingen kunnen organiseren mits inachtneming van de regels m.b.t. social distancing en hygiëne. Deze trainingen kunnen doorgaan op de traditionele leerlocaties mits er geen restaurantfunctie of caféfunctie mee is gemoeid. Bring your own food & drinks. BYOFD.
29/04/20
Wij geven je graag wat extra uitleg over twee vragen die leven bedrijven die NIET moesten sluiten, zoals L&D-organisaties.
 1. Wij hebben geen recht op de corona hinderpremie. Op wat dan wel?
  De corona compensatiepremie is op vrijdag 10 april door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Omwille van de coronavirusmaatregelen kennen sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen van de Nationale Veiligheidsraad een serieuze omzetdaling. Om bedrijven die een omzetverlies hebben van 60% of meer financieel te ondersteunen, werd de corona compensatiepremie in het leven geroepen. Deze bedraagt € 3.000 (€ 1.500 voor een zelfstandige in bijberoep.) De aanvraag gebeurt bij Vlaio maar kan momenteel nog niet. De digitale aanvraagmodule zou tegen 1 mei online moeten staan. De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk op 30 juni 2020. Per onderneming dient één aanvraag te worden ingediend, voor de verschillende exploitatiezetels samen (aanvraag kan tot max 6 exploitatiezetels)
 2. Behorend tot de niet-essentiële sectoren, mogen L&D bedrijven normaliter 04 mei terug opstarten… Is verplaatsing voor een opleiding dan een essentiële verplaatsing?
  In principe wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële sectoren. Groepssessies waaronder opleidingen, outplacement, … kunnen dan ook plaatsvinden, uiteraard mits toepassing en naleving van alle veiligheids- en hygiënemaatregelen. Wij moeten hierbij wel enige voorzichtigheid aan de dag leggen aangezien het MB dat uitvoering geeft aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag 24/04 er nog niet is.
15/04/20
Lees hieronder de 10 take-aways na twee #LDtousensemble webinars:
 1. Dé discussie die ons allen bezighoudt is die rond een mogelijke shift naar afstandsleren. Er is de korte termijn stress van ‘hoe krijgen we zoveel mogelijk van de bestaande trainingen omgezet naar online’ en ‘hoe vinden we onze weg in het open aanbod’ maar ook een kans op lange termijn acceptatie van online leren als waardevolle manier om te leren.
 2. Als we online leren als waardevol alternatief naar voren willen schuiven, moet het wel kwalitatief zijn. Kunnen we bij deze ‘harde omslag’ waar budgetten zienbaar krimpen wel zorgen voor kwaliteit? En mensen juist begeleiden? In ons eerste webinar hadden we het over de ideale duur van online leersessies. Er leek een soort van overeenkomst dat sessies van 90 minuten met een koffiebreak op de helft ideaal zijn. Ook nazorg is hier – net als bij traditionele trainingen – belangrijk. Rest de vraag wat we gaan doen met trainingen die langer dan anderhalf uur duren: blended learning inzetten !ijkt noodzakelijk.
 3. Gerelateerd aan die kwaliteit is de prijssetting. Omdat het voor velen nieuw is blijkt er een tekort aan handvaten. Bovendien worden er klaarblijkelijk veel gratis online trainingen aangeboden. Is dit juist wel of niet solidair? Vaak kost het juist meer tijd om een kwalitatief digitaal alternatief te voorzien. Hoe bepaal jij je online prijs? Geen huur van lokalen of catering zou budget kunnen vrijmaken voor het echte leergedeelte. En als wij echt denken even grote kwaliteit te bieden online, dan kunnen we er beter geen uitverkoop van maken. Let er bovendien op dat je je met online leren op een internationale prijzenmarkt begeeft. Je zult je traditionele troeven moeten blijven inzetten als je dààr wil overleven.
 4. Maar er is zéker nood aan andere talenten en vaardigheden bij trainers. Naast de technologische vaardigheden worden ook - beschikken coachen en het begeleiden van digitale community’s vernoemd, … Uit de cijfers blijkt dat wie graag samenwerkt met andere trainers in het voordeel is.
 5. Het grootste struikelblok bij de shift naar online leren lijkt niet bij de L&D-ers te zitten maar bij de klanten of de trainees. Daar ontbreekt vaak nog de mindshift om open te staan voor alternatieven voor de klassieke werkvormen. Tip uit de crowd: stel als L&D-er een test voor of maak een demo voor je klant, en kijk hoe hij/zij reageert. Uiteraard is dit moeilijk voor een heftrucktraining, maar soft skills zijn echt wel online aan te leren, zegt het grootste deel van de groep.
 6. Een struikelblok die je als aanbieder niet zomaar mag aanvaarden is de opschorting van contracten. Federgon geeft iedereen de raad om geannuleerde contracten nader te bekijken. Overmacht wordt niet altijd op wettelijke basis ingeroepen. Misschien lijkt het niet heel solidair om in deze tijden moeilijk te doen, maar bespreek met je opdrachtgevers zeker de mogelijkheden voor uitstel of vervanging. Federgon gaat na of aanbieders de kans kunnen krijgen om hun contracten na te komen mits een extra opleveringstermijn wegens ombouw naar een corona-resistent alternatief.
 7. De eigenlijke financiële steunmaatregelen voor L&D-aanbieders zijn (net als voor andere zelfstandigen) eniet in één zin samen te vatten en wijzigen dagelijks. Via Federgon kan je hier een up to date overzicht van krijgen. Alvast: er bestaat een hinderpremie light voor L&D-zelfstandigen die in maart-april meer dan 60% van hun omzet tegenover vorig jaar verloren. Ook denken banken mee over vergroten van de overbruggingsperiode, let hierbij wel op de kleine lettertjes. Vragen over de KMO-portefeuille worden heel erg netjes beantwoord door VLAIO.
 8. Het is interessant te kijken op de langere termijn, maar een glazen bol hebben we niet … Wat gebeurt er bvb. met de L&D-budgetten na Corona? Hebben mensen dan nog tijd om te leren? Blijft de zomerperiode zo plat als dat hij klassiek is voor L&D? Komt er een revival van de klassikale training na de versoepeling van de maatregelen? De cijfers zijn niet eenduidig te interpreteren, maar interne L&D-ers zijn alleszins hoopvoller dan aanbieders. Kleine zelfstandigen moeten zich alleszins op het najaar voorbereiden door in te zetten op een divers klantenportfolio in diverse sectoren. Blijf alleszins (meermaals) onze survey invullen, mogelijks hebben we dankzij deze input een beter zicht op dit alles tijdens het webinar van 27/05.
 9. Dit is de ultieme stresstest voor de L&D-sector, zegt Federgon. Er wordt zoveel gesproken over het belang van leren en ontwikkelen, maar we zien dit niet terug in participatie. De sector valt nu terug op 10 tot 20% van de omzet. Federgon communiceert dit naar de overheid en er wordt geluisterd. We zijn misschien een wat gediversifieerde sector, maar geen vergeten sector. We worden gehoord.
 10. Never waste a good crisis: meer nog dan aanbieders denken L&D-afdelingen in organisaties dat het een ideaal moment is om te innoveren en volop in te zetten op de mogelijkheden die deze crisis biedt. Mensen hebben bovendien (meer) tijd om te leren (45% van de interne L&D-ers is dit alvast van plan) maar krijgen we iedereen mee? Technisch werklozen kan je alvast niet verplichten. Ons idee dat het nu écht wel het moment is om te leren is eens stelling die Federgon graag met ons onder de aandacht brengt.
08/04/20
Vandaag becommentarieerden we onderstaande gegevens en konden er vragen gesteld worden aan de directie van Federgon. Het opgenomen webinar vind je in de inleiding terug.


Vandaag deelden we via Federgon ook meer info over de KMO-portefeuille.
03/04/20
Dit zijn de vragen die we van L&D-ers verzamelden om te stellen aan Federgon en de overheid. We bespreken deze in een webinar op 8 april om 10u (NL) en 15u30 (FR).
 1. Eerst en vooral: gaat L&D centen zien?
  • Meer duidelijkheid over de verschillende statuten
  • Komen we in aanmerking voor hinderpremie?
  • Kan de overbruggingsperiode vergroot worden?
  • Duidelijk kader rond annulatievergoedingen van bedrijven
  • Wat met getroffenen die geen kleine zelfstandige zijn?
  • Neem in acht dat we ‘seizoenswerk’ verrichten (bij terug werken in juni, blijven juli/ augustus plat)
  • Je regrette que des activités comme les nôtres n'entrent à ce stade pas en ligne de compte pour la prime wallonne de 5000 euros alors qu'elles sont de facto interdites dans la mesure où elles consistent largement à rassembler des personnes.
  • Kan er specifiek naar onze sector gecommuniceerd worden?
 2. Hoe gaan jullie benadrukken dat de L&D sector zwaar getroffen is (zoals voor kappers en horeca bijvoorbeeld wordt gedaan)?
  • Er is nood aan erkenning van het verlies
  • Is er een rol voor de sectorfondsen?
 3. Hoe kan online leren praktisch/financieel worden ondersteund?
  • Steunmaatregelen voor opleidingen
  • Bedrijven ondersteunen om online leren mogelijk te maken
  • ‘Zet het internet open’
  • Kunnen de KMO-cheques verlengd worden? Gelden ze ook voor online trainingen? 
 4. Hebben we in Federgon een partner om te benadrukken dat dit het moment is om te leren?
  • En dat online leren van waarde is?
 5. Hoe kunnen we omgaan met mogelijk skillgap tussen werknemers in tijdelijke/ technische werkloosheid en degenen die thuis doorwerken?
  • "Ik vrees dat wie nu in technische werkloosheid zit, 3x gestraft wordt: nu financieel, bij terugkeer door toegenomen druk op werkperformantie en commerciële resultaten en ondertussen omdat zij de intensieve periode van upskilling in remote working & digital collaboration hebben gemist..."
  • "Peut-être souligner que la profession est composée de nombreux micro-entrepreneurs et qu'il serait dommage de voir le secteur s'effondrer alors qu'on aura plus que jamais besoin de développer des compétences"
Heb je er nog? Mail ze naar kristoff@bedrijfsopleidingen.be. Zo kan Federgon zich goed voorbereiden en loopt de Q-and-A vlotjes.

01/04/20

Volgende tools voor online learning kwamen naar voor in de webinar ‘Presentatie resultaten #LDtousensemble survey’:

 • "Blinkist is alleszins een heel inspirerend platform waar je non-fictieboeken (en dus ook heel veel educatieve boeken) in een notendop kan lezen en luisteren. Zo weet je meteen ook of een bepaald boek de moeite is om inspiratie uit te putten zonder dat je't helemaal moet lezen."
 • "Joshbersin.com, covidhrpulse.com (beiden US)"
 • "Vlerick alsook HBR hebben corona-specials for free"
 • "Ik denk dat veel van jullie interesse zouden kunnen hebben in een canadese tool (span workspace van Nureva) die misschien een antwoord biedt aan de mensen die op zoek zijn naar interactive tools om in (agile) team te werken."
FOD Bosa zet hun e-campus open: ecampus.ofoifa.be/ Check het gedeelte voor trainers!

Hebben jullie nog tips? Dank om aan te vullen in ons open #LDversusCorona werkdocument!
31/03/20
Graag lijsten we enkele 'curated' L&D artikelen voor jullie op. Onder het mom van 'als je toch iets wilt lezen...'

 1. Adapting workplace learning in the time of Coronavirus
 2. Fonction formation face à crisis Covid-19
 3. Most institutions expect to be worse off but edtech can lessen impact
 4. Tools & tips
 5. The difference between emergency remote teaching and online learning
30/03/20
Met de Paasvakantie en de verlenging van de Coronamaatregelen in het vooruitzicht, schakelen we met het uitsturen van #LDtousensemble Corona-nieuws een versnelling lager. De volgende nieuwsbrieven zijn gepland voor 27/4 en 23/5. In de tussentijd blijven wij je informeren via de webinars, deze website en sociale media."
27/03/20
We stellen jullie graag vier webinars voor.

In de eerste webinarreeks op 01/04 voorzien we volgende om 10h00 (NL) en om 15h30 (FR).

 • Resultaten survey #ldtousensemble
 • Getuigenissen
 • Q&A / chatbox
 • TOP5 vragen aan de overheid / Federgon als belangenorganisatie
 • TOP5 vragen aan Stimulearning - VOV - Epsilon als ledenverenigingen
 • What's next? Onze voorstellen #ldtousensemble
In de tweede webinarreeks op 08/04 voorzien we een webinar om 10h00 (NL) en een om 15h30 (FR)
 • (Presentatie survey #ldtousensemble
 • Q&A / Chatbox Stimulearning - VOV - Epsilon als ledenverenigingen
 • Q&A / Chatbox Federgon als belangenvereniging
Schrijf je in voor een webinar (max 100 plaatsen):
23/03/20
Een eerste gezamenlijke actie is een bevraging van de L&D-markt aan de hand van een survey. We brengen wekelijks op maandag verslag uit van de binnen gelopen antwoorden. Je kan dus vrij kiezen in welke Corona-week je de bevraging invult en/of je kan de bevraging later nog eens invullen. Op die manier willen we de input en dus ook de antwoorden spreiden.
20/03/20
Vandaag werken we exclusief aan de survey die we maandag 23/03 14h00 uitsturen naar de leden van VOV, Epsilon én Stimulearning. Het invullen van de survey kan (door je team) gespreid worden in corona-tijden; op die manier willen we tendensen distilleren en elke maandag een stavaza communiceren.
19/03/20
Covid-19 heeft veel impact op het leven, zowel privé als professioneel, en specifiek ook op de L&D-sector. Dit brengt veel vragen met zich mee:
 • Ons partnership werkt aan een survey die we maandag 23/03 14h00 uitsturen naar alle leden. Input voor vraagstelling is welkom tot 20/03.
 • Organisaties die corona-gerelateerde opleidingen aanbieden kunnen deze kosteloos posten op www.bedrijfsopleidingen.be. Plaats 'free corona' als extraatje in de titel als het gratis toegankelijke trainingen zijn en 'corona' als er betaald moet worden om deel te nemen.
 • Voor bedrijven die een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid willen doen: Zoals het er nu voor staat wordt, gezien de vermindering van de activiteit, aangeraden een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid om economische reden in te dienen. Ofschoon dit soort type werkloosheid bepaalde termijnen impliceert betreffende met name het beheer van de aanvraag, zijn de gevolgen van de crisis reeds voelbaar. Daarom wordt ook aangeraden een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in te dienen zodra de aanvraag tot tijdelijke werkloosheid om economische reden is ingediend,’ aldus Federgon. De procedures hiervoor kan je nalezen in het document FAQ RVA Corona tijdelijke werkloosheid."
18/03/20
Als belangenorganisatie van L&D zet ook Federgon haar schouders onder de samenwerking. We kunnen alvast deze documenten met jullie delen:
17/03/20
Ook Epsilon stapt aan boord!
15/03/20
Als L&D-verenigingen slaan Stimulearning en VOV de handen ineen, maar we horen graag ook jouw mening: welke tips heb jij om als sector om te gaan met de huidige omstandigheden? Laat je ideeën achter.